Gratis verzending vanaf €45,-

algemene voorwaarden

1.Robert Jacobus Theodorus, Micro Balance, is een besloten vennootschap van R.J.T van Opmeer, gevestigd in Diemen, Nederland. Het bedrijf is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73724661. Het vestigingsadres is Rietzangerweg 92, 1111VN, Diemen, Nederland.

Micro Balance biedt een scala aan producten en diensten aan, waaronder medicijnen en truffels, zoals microdosing truffels en choco Bliss. Daarnaast biedt het bedrijf diensten aan, zoals begeleiding bij online en offline ceremonies, doe-het-zelf ceremonies zoals Soul Bath, het verstrekken van informatie en lesmateriaal over plant medicijnen, en het geven van niet-medische adviezen over het gebruik van plant medicijnen. Alle producten en diensten van Micro Balance worden gezamenlijk aangeduid als “PRODUCTEN EN DIENSTEN”, of afzonderlijk als “PRODUCTEN” of “DIENSTEN”, indien van toepassing.

2.Deze Algemene Voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Micro Balance en de cliënt, inclusief aanbiedingen, bestellingen en andere overeenkomsten. De algemene voorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing. Door een aanbieding te accepteren of een bestelling te plaatsen, aanvaardt de cliënt deze AV.

3.Een overeenkomst tussen de cliënt en Micro Balance komt tot stand wanneer Micro Balance een persoonlijk verzoek van de cliënt aanvaardt en bevestigt, producten en diensten daadwerkelijk verstrekt, de cliënt zich aanmeldt voor bepaalde diensten via een aanmeldformulier of e-mail, of wanneer de cliënt een product koopt door het online aanbod van Micro Balance te accepteren en te voldoen aan de aankoopvoorwaarden.

Op de website van Micro Balance worden de producten en diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk beschreven, inclusief informatie over het bestelproces. Eventuele afbeeldingen op de website zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten.

4.De bestelling van de cliënt is compleet en de overeenkomst tussen Micro Balance en de cliënt is definitief zodra Micro Balance de bestelling schriftelijk bevestigt en de goedkeuring van de
betalingstransactie van de cliënt ontvangt. Als de creditcarduitgever van de cliënt de betaling niet goedkeurt, kan Micro Balance niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering.

5.Alle instructies en aanwijzingen van de cliënt aan Micro Balance worden geacht uitsluitend aan Micro Balance te zijn gegeven. Dit omvat ook alle personen die namens Micro Balance betrokken zijn bij de uitvoering van opdrachten. De wettelijke bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid voor ingeschakelde derden zijn uitgesloten.

6.Micro Balance kan gebruikmaken van externe dienstverleners (zoals leveranciers en postbezorgingsdiensten) om de producten en diensten aan de cliënt te leveren. Micro Balance is niet verantwoordelijk voor vertragingen of problemen die worden veroorzaakt door deze externe dienstverleners. Eventuele klachten met betrekking tot de levering dienen direct bij de desbetreffende dienstverlener te worden ingediend.

7.De prijzen van de producten en diensten van Micro Balance zijn vermeld op de website en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Eventuele prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen, tenzij anders overeengekomen.

8.Betalingen dienen te worden voldaan volgens de instructies op de website van Micro Balance. Bij betaling via overschrijving dient de betaling binnen de opgegeven termijn te zijn ontvangen. Bij
niet-tijdige betaling behoudt Micro Balance zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden en de levering van producten en diensten op te schorten.

9.Micro Balance verbindt zich ertoe om producten en diensten van goede kwaliteit te leveren. Mocht een product gebreken vertonen, dan dient de cliënt dit binnen een redelijke termijn aan Micro Balance te melden. Micro Balance zal naar eigen goeddunken bepalen of een gebrek gerechtvaardigd is en kan naar eigen inzicht vervanging, reparatie of restitutie aanbieden.

10.Micro Balance is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten en diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Micro Balance.

Dit zijn enkele belangrijke punten uit de Algemene Voorwaarden van Micro Balance. Het is echter altijd raadzaam om de volledige Algemene Voorwaarden door te nemen voordat je een overeenkomst aangaat.

11.Annulering en restitutie: In geval van annulering van een bestelling door de klant, kunnen annuleringskosten van toepassing zijn. Restitutiebeleid kan variëren afhankelijk van de specifieke
producten of diensten.

12.Garantie: Micro Balance biedt garantie op haar producten en diensten volgens de geldende wettelijke bepalingen. De garantievoorwaarden kunnen per product verschillen.

13.Intellectuele eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, diensten, logo’s, merken en andere materialen blijven eigendom van Micro Balance of de desbetreffende eigenaar.

14.Geschillenbeslechting: Eventuele geschillen worden in eerste instantie geprobeerd op te lossen door middel van onderhandelingen. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

15.Wijzigingen in de voorwaarden: Micro Balance behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op de website van Micro Balance zijn gepubliceerd.

16Volledige overeenkomst: Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Micro Balance en de klant met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken en regelingen.

17.Scheidbaarheid: Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

18.Toepasselijk recht: Op deze Algemene Voorwaarden is het recht van [land/jurisdictie] van toepassing.

19.Overdracht: De klant stemt ermee in dat Micro Balance haar rechten en verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk kan overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

20.Gehele overeenkomst: Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Micro Balance en de klant en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken en regelingen, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp ervan.

21Afstand van rechten: Het nalaten van Micro Balance om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Micro Balance.

22.Taal: Deze Algemene Voorwaarden kunnen beschikbaar zijn in meerdere talen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies, prevaleert de Engelse versie.

23.Contact: Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of de producten en diensten van Micro Balance, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de contactgegevens vermeld op onze website.

24.Elektronische communicatie: Door het gebruik van de website van Micro Balance stemt de klant ermee in om communicatie elektronisch te ontvangen. Micro Balance kan communiceren met de klant via e-mail, meldingen op de website of andere elektronische middelen.

25.Privacy: Micro Balance hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. Het privacybeleid van Micro Balance beschrijft hoe persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en gedeeld. Door gebruik te maken van de producten en diensten van Micro Balance stemt de klant in met het privacybeleid.

26.Toepasselijk recht en jurisdictie: Op deze Algemene Voorwaarden is het recht van [land/jurisdictie] van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden, zullen de rechtbanken van [plaats/jurisdictie] exclusieve jurisdictie hebben.

27.Scheidbaarheid: Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen van kracht en wordt de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, wettige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

28.Wijzigingen: Micro Balance behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website van Micro Balance worden geplaatst. Het wordt aanbevolen dat de klant regelmatig de Algemene Voorwaarden controleert op eventuele wijzigingen.

29.Interpretatie: Indien er enige onduidelijkheid of interpretatiegeschil is met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de interpretatie die het meest gunstig is voor Micro
Balance als opsteller van deze voorwaarden.

30.Overleving: De bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om de beëindiging of verloop van deze Algemene Voorwaarden te overleven, blijven van kracht na beëindiging of verloop van deze Algemene Voorwaarden.

 
We gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden, functionaliteit en prestaties te verbeteren, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren. Door op ‘Toestaan’ te klikken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Ga voor meer informatie naar ons Cookiebeleid dat u kunt vinden in onze privacy voorwaarden.